Menu

Raskol u Vladi FBiH: Lijanović sazvao sjednicu Vlade bez odobrenja

Raskol u Vladi FBiH: Lijanović sazvao sjednicu Vlade bez odobrenja

U svezi sa obaviješću zamjenika Premijera FBiH Jerka Ivankovića Lijanovića, za nastavak 76. sjednice Vlade FBiH, iz Ureda za odnose s javnošću stiglo je priopćenje kojega prenosimo u cjelosti.

"Na 76. sjednici Vlade FBiH, održanoj 19.03.2013., u dnevni red sjednice Vlade naknadno je uvrštena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade FBiH. Tekst Odluke ranije nije bio dostavljen Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU na mišljenje.

Na samoj sjednici Vlade FBiH direktor Ureda je ukazao na nezakonitosti u tekstu Prijedloga Odluke. Primjedbe su samo djelomično uvažene, i to u dijelu koji se odnosio na kvalificirani kvorum prilikom donošenja odluka, ali ne i u dijelu koji se odnosi na sazivanje sjednica, predsjedavanje istim i potpisivanje akata Vlade, pa je Odluka donesena.

Naredni dan Ured je dao i pisano mišljenje o Prijedlogu Odluke, kakva je bila prezentirana prije njenog donošenja. Prema članku IV. B.4.6.d) (IV) Ustava FBiH, zamjenici Premijera mjerodavni su za vršenje dužnosti Premijera kada ovaj nije u mogućnosti obnašati svoju funkciju ili kada je mjesto Premijera upražnjeno dok novi Premijer ne preuzme dužnost.

Odredbama čl. 9. i 10. Zakona o Vladi FBiH (Službene novine FBiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06) propisano je da je Premijer predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje suradnju sa drugim organima Federacije i organima županija sa drugim državnim tijelima kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom FBiH.

Zamjenici premijera - predsjednika Vlade FBiH pomažu premijeru - predsjedniku Federacije u obavljanju njegovih poslova.U slučaju odsutnosti premijera - predsjednika Vlade Federacije ili u drugim slučajevima kada premijer - predsjednik Vlade FBiH nije u mogućnosti obavljati dužnost zamjenjuje ga jedan od zamjenika premijera - predsjednika Vlade FBiH kojega on odredi.

U slučaju kada premijer - predsjednik Vlade Federacije nije u mogućnosti odrediti koji od zamjenika premijera - predsjednika Vlade FBiH će ga zamjenjivati, kao i u slučaju upražnjenja mjesta premijera - predsjednika Vlade FBiH, uz suglasnost oba predsjednika Federacije, odredit će jednog od dva zamjenika premijera - predsjednika Vlade FBiH koji će obavljati dužnost premijera. Premijer - predsjednik Vlade FBiH, u okviru svojih ovlasti, može pojedine svoje ovlasti prenijeti na zamjenike premijera - predsjednika Vlade Federacije.

Iz navedenih ustavnih i zakonskih odredbi, po mišljenju ovog Ureda, slijedi da nisu ispunjeni svi uvjeti da zamjenik Premijera može zakazati sjednicu Vlade FBiH (kako novu sjednicu, tako i nastavak sjednice), budući da Premijer nije izočan niti spriječen da obavlja svoje dužnosti, niti je odredio bilo kojeg od zamjenika premijera da sazove sjednicu.

Imajući u vidnju prednje, ne želeći sudjelovati u nezakonitom radu Vlade FBiH, direktor niti ostali uposlenici Ureda neće nazočiti sjednici", navedeno je iz Ureda za odnose s javnošću, a dopis je potpisao direktor Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka