Menu

Povećan tekući transfer udrugama građana, više novca i privatnim poduzetnicima malog i srednjeg poduzetništva

 Povećan tekući transfer udrugama građana, više novca i privatnim poduzetnicima malog i srednjeg poduzetništva

Stanje prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom, na području Federacije BiH, kao i u cijelom svijetu, donijelo je sa sobom recesiju i pad prihoda. Kako bi ublažio posljedice pandemije, Grad Ljubuški je među prvima donio odluku o mjerama pomoći gospodarstvu, što je uvjetovalo potrebu ponovnog donošenja odluke o izmjeni i dopuni rebalansa proračuna za 2020. godinu.

 

Porezni i neporezni prihodi

Tako se planirana sredstva prema usvojenom proračunu za tekuću godinu smanjuju za 600.000 KM te iznose 12.549.000 KM. Prihodi od poreza smanjeni su za 963.000 KM, neporezni prihodi za 487.000 KM, tekući transferi za 600.000 KM, a kapitalni primici povećani su za 950.000 KM.

Primjerice, unutar kategorije porezi od prihoda, porez na naslijeđe i darove povećan je za 3.5000 KM i nakon rebalansa iznosi 18.5000 KM. Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti smanjen je za 30.000 KM, a od nesamostalne djelatnosti smanjen je za 100.000 KM. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave rebalansom se umanjuju za 600.000 KM, dok su prihodi ostvareni od indirektnih poreza na ime financiranja autocesta u FBiH smanjeni za 20.000 KM.

Unutar kategorije neporezni prihodi, za 200.000 KM smanjen je prihod od JP Parkovi za Kravicu, parking, grobna mjesta i vodovodne priključke. Naknada za zauzimanje javnih površina smanjuje se za 8.000 KM te se, između ostalog, novčane kazne za prekršaje smanjuju za 10.000 KM.

Subvencije

Kada je riječ o kategoriji tekući transferi, primljeni tekući transferi od inozemnih vlada smanjeni su za 350.000 KM i nakon smanjenja iznose 240.000 KM. Primljeni tekući transferi od županije smanjeni su za 250.000 KM, dok je transfer od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ-a smanjen za 100.000 KM.

Došlo je do promjene i u kategoriji kapitalni primici. Za 950.000 KM povećani su primici od prodaje zemljišta, s prethodno planiranih 400.000 na novih 1.350.000 KM.

Unutar rashoda, transfer za kulturu povećan je za 50.000 KM, transfer za projekt Fort-Net smanjuje se za 80.000 KM, transfer za prijevoz učenika smanjen je za 150.000 KM, dok je tekući transfer udrugama građana povećan za 60.000 KM. Transfer poljodjelcima za pomoć pri proljetnoj sjetvi iznosi 200.000 KM, kapitalni transfer za vjerske objekte povećan je za 100.000 KM, a za sportske objekte smanjen je za 150.000 KM.

Subvencija za Radio Ljubuški povećana je za 18.500 KM, za Dječji vrtić 20.000 KM, a subvencije privatnim poduzetnicima malog i srednjeg poduzetništva povećane su za 200.000 KM.

Doprinosi na teret zaposlenih, naknade troškova zaposlenih te ugovorene i druge posebne usluge povećane su rebalansom za 2.000 KM, a doprinosi na teret poslodavca za 1.000 KM.

Realizacijom izmjena i dopuna proračuna i dalje se zadržava financijska stabilnost, kako bi se završili započeti te ostvario jedan broj novih projekata.

A. Marinović Musa/Dnevni list

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka