Menu

Grad Ljubuški nudi prvo radno iskustvo

Grad Ljubuški nudi prvo radno iskustvo

U prilogu možete pogledati Javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem uŽupaniji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Ljubuškog objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ 

za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog

 1. Studij prava - dva (2) vježbenika
 2. Studij politologije- 1 (jedan) vježbenik
 3. Studij hrvatskog jezika i književnosti - 1 (jedan) vježbenik

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u članku 7. Odluke o programu osposobljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog broj: 02-05-1957/20 od 09. rujna 2020. godine:

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
 • prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke zaključno s danom 09. rujna 2020. godine, kao danom stupanja na snagu Odlukeo programu osposobljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog broj: 02-05-1957/20 od 09. rujna 2020. godine
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4. Odluke o programu osposobljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog broj: 02-05-1957/20 od 09. rujna 2020. godine kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- studij prava,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-studij politologije,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-studij hrvatskog jezika i književnosti.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o programu osposobljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog broj: 02-05-1957/20 od 09. rujna 2020. godine i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem uŽupaniji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18).

 Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na  razdoblje od 1 (jedne) godine.

 POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike) 

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe do 09. rujna 2020. godine kao dana stupanja na snagu Odluke o programu osposobljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog broj: 02-05-1957/20 od 09. rujna 2020. godine
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačkeza prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Ljubuškog“

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur

 • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka